STRONA GŁÓWNA
 Regulamin GCI
 GCI w Podlaskim
 Ważne adresy
 Galeria
 Kontakt
Odwiedziły nas:

osoby
 • Regulamin GCI

  REGULAMIN

  GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W CZEREMSZE

  ROZDZIAŁ I

  PRZEPISY OGÓLNE

  §1. Regulamin organizacyjny Gminnego Centrum Informacji w Czeremsze zwany dalej „Regulaminem” określa organizację funkcjonowania GCI i zasad korzystania z zasobów GCI.

              §2. Siedzibą Gminnego Centrum Informacji jest budynek gminny – pokój nr 1, ul. Dubois 14, 17-240 Czeremcha.

  §3. GCI funkcjonuje na podstawie:

  1) Ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001 ze zmianami),

  2) Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czeremcha

  3) Niniejszego regulaminu.

  §4. Zadania Gminnego Centrum Informacji są realizowane zgodnie z założeniami ujętymi we wniosku o utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Czeremsze.

  ROZDZIAŁ II

  CELE I DZIAŁANIA GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

  §1. Celem nadrzędnym działalności Gminnego Centrum Informacji jest wyrównywanie dysproporcji w dostępie do nowych technologii  i zapewnienie mieszkańcom  Gminy Czeremcha dostępu do wszechstronnej wiedzy i  informacji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rynku pracy, szkoleń, podejmowania prowadzenia działalności gospodarczej – dostępnych w zasobach internetowych oraz usługi teleinformatyczne.

  §2. Podstawowa działalność GCI dotyczy usług (pierwszeństwo mają osoby wymienione w Rozdziale IV niniejszego regulaminu) w zakresie udostępniania informacji istniejącej w sieci Internetowej poprzez:

  1)             Usługi w zakresie umieszczania informacji w sieci,

  2)      Pomoc bezrobotnym,

  3)             Pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,

  4)      Udostępnianie sprzętu komputerowego w celu korzystania z Internetu, redagowania

  5)      pism, drukowania i skanowania,

  6)             Usługi biurowe,

  7)             Działalność reklamową, promocyjną, informacyjną,

  8)             Współpraca ze szkołami,

  9)             Pomoc przy realizacji niektórych zadań gminy,

  10)  Organizowanie kursów, szkoleń i konferencji,

  11)      Pełnienie roli pośrednika dla instytucji i firm.

  12)      Prowadzenie strony internetowej GCI zawierającej podstawowe informacje o działalności Centrum, świadczonych usługach, poradach i konsultacjach.

  ROZDZIAŁ III

  ORGANIZACJA PRACY GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

  § 1. Za organizację pracy w GCI czyni się odpowiedzialnym Kierownika GCI , który organizuje i nadzoruje jego funkcjonowanie .

  § 2. Kierownik GCI zobowiązany jest do opracowania sprawozdań z działalności GCI i przedkładania ich do zatwierdzenia przez Wójta Gminy Czeremcha.

  § 3. Pracownicy GCI ( wywodzący się z Urzędu Gminy Czeremcha, stażyści
  skierowani do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy , wolontariusze ,inne osoby
  zatrudnione w GCI) są zobowiązani solidnie wypełniać powierzone obowiązki i
  przestrzegać przepisów tego Regulaminu. Odpowiedzialni są również za znajdujące się
  tam sprzęt i utrzymanie ładu i porządku podczas swojej pracy, a także rozpowszechnianie informacji o pracy ośrodka, organizowanych prelekcjach, szkoleniach itp. oraz za organizacje samych zajęć.

  § 4. GCI współpracuje w realizacji swoich zadań z : Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku ,Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce, jednostkami samorządowymi , szkołami i oraz innymi placówkami powołanymi do walki z bezrobociem, rozwoju przedsiębiorczości w tym pozyskiwaniu środków finansowych na jej prowadzenie.

  §5. Centrum współpracuje z PUP w Hajnówce w zakresie dystrybucji informacji o możliwościach podejmowania zatrudnienia, ofertach pracy i programach specjalnych dla osób bezrobotnych.

  §6. GCI współpracuje ze szkołami gminy w celu tworzenia wspólnych kontaktów
  i wspierania przez to młodzieży w dostępie do wszechstronnej wiedzy i informacji.

  §7. GCI funkcjonuje 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty włącznie, w godzinach od 800 do 1800, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w oparciu o swoich pracowników, stażystów i wolontariuszy.

  ROZDZIAŁ IV

  ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W CZEREMSZE.

  § 1. Prawo do korzystania z zasobów Gminnego Centrum Informacji mają w szczególności:

  §  Osoby bezrobotne- z terenu Gminy Czeremcha - po okazaniu zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w zakresie usług bezpośrednio związanych z poszukiwaniem pracy oferowanych przez Gminne Centrum Informacji, pomocy związanej z podjęciem działalności gospodarczej oraz doradztwa w zakresie szeroko pojętej działalności gospodarczej. Dopuszcza się do korzystania z usług GCI osoby bezrobotne nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - po złożeniu oświadczenia .

  §  Bezrobotni absolwenci szkół średnich i wyższych, zamieszkali na terenie Gminy Czeremcha, tylko w zakresie usług bezpośrednio związanych z poszukiwaniem  pracy, oferowanych  przez   Gminne   Centrum   Informacji, pomocy związanej z podjęciem działalności gospodarczej oraz doradztwa w zakresie szeroko pojętej działalności gospodarczej.

  §  Młodzież szkolna ( szkół średnich i wyższych) przede wszystkim kończąca naukę            i wychodząca na rynek pracy, z terenu Gminy Czeremcha tylko w   zakresie   usług   bezpośrednio   związanych      z   poszukiwaniem   pracy, oferowanych  przez  Gminne  Centrum  Informacji jak  również  pomoc  w doradztwie w zakresie szeroko pojętej działalności gospodarczej.

  § 2. Prawa i obowiązki Klientów Gminnego Centrum Informacji:

  1. Po wejściu na teren GCI Klient jest obowiązany zgłosić się do obsługi w celu przydzielenia stanowiska komputerowego lub udostępnienia innego urządzenia będącego na wyposażeniu GCI.

  2. Po     zapoznaniu     się     z     regulaminem     użytkownik     wpisuje     się     do     zeszytu odwiedzin   i   pozostawia  u  pracownika  GCI   dokument  tożsamości   (dowód   osobisty, legitymację, indeks itp. Wpis do zeszytu odwiedzin jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu.

  3. Klienci korzystający z usług GCI są zobowiązani do współpracy z pracownikami GCI i wykonywać ich polecenia. Obowiązkiem ich jest też dbałość o sprzęt teleinformatyczny i inny sprzęt biurowy znajdujący się na wyposażeniu GCI.

  4. Obowiązkiem  osób korzystających z usług GCI jest   zgłaszanie   dostrzeżonych   uszkodzeń sprzętu.

  5. Pracownicy GCI maja prawo kontrolować czynności wykonywane
   przez użytkownika przy komputerze i innych urządzeniach.

  6. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających treści o      charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim, rażących uczucia innych lub dobre obyczaje.

  7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się
   instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.

    

  8. Zabrania się używania Internetu do:

  -         prowadzenia działalności komercyjnej,

  -         uruchamiania gier komputerowych,

  -         wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców

  -         korzystania   z   serwisów   CHAT,   IRC   i   innych   mających wyłączanie rozrywkowy charakter.

  1. Użytkownikowi   nie  wolno   korzystać z własnych, nie sprawdzonych przez pracownika GCI nośników danych   (np. dyskietek, CD-ROM).

  2. Maksymalny czas pracy przy stanowisku internetowym wynosi do 2 godzin w ciągu jednego dnia. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może być wydłużony.

  3. Klient jest zobowiązany do przestrzegania podstawowych zasad zachowania się w miejscach publicznych.

  4. W pomieszczeniach GCI zabrania się palenia papierosów.

  5. Zabrania się korzystania ze sprzętu GCI osobom pod wpływem alkoholu, bądź też środków odurzających.

  6. Za garderobę i inne przedmioty należące do klientów Gminne Centrum Informacji nie odpowiada.

  7. Przy stanowisku   komputerowym   może znajdować   się jedna osoba, pracująca w ciszy i nie zakłócająca rytmu pracy GCI.

  8. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenia lub uszkodzenie sprzętu w GCI. Jeżeli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

  9. Wysokość odszkodowań określa Kierownik GCI w zależności od stopnia zniszczenia.

  10. Użytkownik nie stosujący się do w/w punktów regulaminu może być
   pozbawiony prawa korzystania ze stanowiska komputerowego i Internetu.

  11. Wszyscy użytkownicy (pracownicy DCI i Klienci) zobowiązani są do przestrzegania zasad bhp i p/pożarowych obowiązujących w obiektach użyteczności publicznej jakim jest Gminne Centrum Informacji.

  12. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

  13. Dopuszcza się pobieranie opłat za korzystanie z usług Gminnego Centrum Informacji wg stawek określonych odrębnym zarządzeniem przez Wójta Gminy Czeremcha na wniosek Kierownika GCI.

  ROZDZIAŁ V

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  §1. Regulamin organizacyjny Gminnego Centrum Informacji w Czeremsze wchodzi w życie z dniem 04 listopada 2005 roku.

  §2. Do zmian niniejszego Regulaminu stosuje się tryb jego przyjęcia.